ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
24 พ.ค. 2562
2 ประกาศเทศบาลตำบลพรหมคีรี เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพรหมคีรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
06 พ.ค. 2562
3 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
02 เม.ย. 2562
4 ประกาศมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
01 เม.ย. 2562
5 ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
30
01 เม.ย. 2562
6 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
07 มี.ค. 2562
7 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
31
30 ม.ค. 2562
8 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลพรหมคีรี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
17 ธ.ค. 2561
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
10 ต.ค. 2561
10 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลพรหมคีรี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
34
25 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18