ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมคีรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
28 พ.ค. 2563
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
26 ก.พ. 2563
3 การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ในการติดต่อราชการเทศบาลตำบลพรหมคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
79
23 ธ.ค. 2562
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
23 ธ.ค. 2562
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
02 ธ.ค. 2562
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมคีรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
14 ก.ย. 2562
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
14 ก.ย. 2562
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมคีรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
29 พ.ค. 2562
9 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
38
15 มี.ค. 2562
10 ประกาศเทศบาลตำบลพรหมคีรี เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
84
29 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3