ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
25 ม.ค. 2565
72 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิท 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
21 ม.ค. 2565
73 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
19 ม.ค. 2565
74 ประกาศตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในพื้นที่เทศบาลตำบลพรหมคีรี(ถมหลุมบ่อถนน) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
18 ม.ค. 2565
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
17 ม.ค. 2565
76 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
17 ม.ค. 2565
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
17 ม.ค. 2565
78 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
12 ม.ค. 2565
79 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
12 ม.ค. 2565
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ศพด.บ้านเขาปูน) รหัสพัสดุ 416-56-0019 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
11 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155